Platinum Hosting

Hosting cơ bản

500 MB NVMe
1 GB RAM
1 vCPU Platinum 8163
100 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
Không giới hạn Addon Domain
Plugin WordPress Pro miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí

Hosting cá nhân 1

2 GB NVMe
1 GB RAM
1 vCPU Platinum 8163
250 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
Không giới hạn Addon Domain
Plugin WordPress Pro miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí

Hosting cá nhân 2

15 GB NVMe
3 GB RAM
2 vCPU Platinum 8163
250 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
10 Addon Domain
Plugin WordPress Pro miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí

Hosting doanh nghiệp 1

35 GB NVMe
7 GB RAM
4 vCPU Platinum 8163
400 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
Không giới hạn Addon Domain
Plugin WordPress Pro miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí

Hosting doanh nghiệp 2

45GB (+45GB) NVMe
9 GB RAM
4 vCPU Platinum 8163
400 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
Không giới hạn Addon Domain
Plugin WordPress Pro miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí

Hosting doanh nghiệp 3

55 GB NVMe
11 GB RAM
6 vCPU Platinum 8163
400 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
Không giới hạn Addon Domain
Plugin WordPress Pro miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí