Platinum Webmail

Platinum Mail 1 0 sản phẩm đang còn

1 GB dung lượng
1 địa chỉ email
0 tên miền thêm
1024 MB dung lượng đính kèm
Tần suất gửi 150 mail/giờ
CPU Platinum 8163
1 Gbps tốc độ mạng
10 Gbps Network Port

Platinum Mail 2

2 GB dung lượng
2 địa chỉ email
0 tên miền thêm
1024 MB dung lượng đính kèm
Tần suất gửi 250 mail/giờ
CPU Platinum 8163
1 Gbps tốc độ mạng
10 Gbps Network Port

Platinum Mail 3

5 GB dung lượng
5 địa chỉ email
0 tên miền thêm
1024 MB dung lượng đính kèm
Tần suất gửi 550 mail/giờ
CPU Platinum 8163
1 Gbps tốc độ mạng
10 Gbps Network Port

Platinum Mail 4

15 GB dung lượng
15 địa chỉ email
0 tên miền thêm
1024 MB dung lượng đính kèm
Tần suất gửi 550 mail/giờ
CPU Platinum 8163
1 Gbps tốc độ mạng
10 Gbps Network Port

Platinum Mail 5

25 GB dung lượng
25 địa chỉ email
0 tên miền thêm
1024 MB dung lượng đính kèm
Tần suất gửi 550 mail/giờ
CPU Platinum 8163
1 Gbps tốc độ mạng
10 Gbps Network Port

Platinum Mail 6

40 GB dung lượng
50 địa chỉ email
0 tên miền thêm
1024 MB dung lượng đính kèm
Tần suất gửi 550 mail/giờ
CPU Platinum 8163
1 Gbps tốc độ mạng
10 Gbps Network Port

Platinum Mail 7

80 GB dung lượng
100 địa chỉ email
2 tên miền thêm
1024 MB dung lượng đính kèm
Tần suất gửi 850 mail/giờ
CPU Platinum 8163
1 Gbps tốc độ mạng
10 Gbps Network Port

Platinum Mail 8

150 GB dung lượng
200 địa chỉ email
5 tên miền thêm
1024 MB dung lượng đính kèm
Tần suất gửi 1250 mail/giờ
CPU Platinum 8163
1 Gbps tốc độ mạng
10 Gbps Network Port