Server Gold 6148, NVMe M.2

Gold 1-1-20

20 GB NVMe
1 GB RAM
1 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 8
Winserver 2012
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 1-2-20

20 GB NVMe
2 GB RAM
1 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 8
Winserver 2012
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 2-2-40

40 GB NVMe
2 GB RAM
2 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 2-4-40

40 GB NVMe
4 GB RAM
2 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 4-4-40

40 GB NVMe
4 GB RAM
4 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 500 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 4-8-80

80 GB NVMe
8 GB RAM
4 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 500 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 8-8-80

80 GB NVMe
8 GB RAM
8 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 1 Gbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 12-8-80

80 GB NVMe
8 GB RAM
12 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 1 Gbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 8-16-120

120 GB NVMe
16 GB RAM
8 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 1 Gbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 6-16-40

40 GB NVMe
16 GB RAM
6 vCPU Xeon Gold 6148
1 IPv4 riêng
Mạng 500 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.