Server Platinum 8163, NVMe U.2

Platinum 1-1-20

20 GB NVMe
1 GB RAM
1 vCPU Xeon Platinum 8163
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 8
Winserver 2012
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 1-2-20

20 GB NVMe
2 GB RAM
1 vCPU Xeon Platinum 8163
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 8
Winserver 2012
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 2-2-40

40 GB NVMe
2 GB RAM
2 vCPU Xeon Platinum 8163
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 2-4-40

40 GB NVMe
4 GB RAM
2 vCPU Xeon Platinum 8163
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 4-6-40

40 GB NVMe
6 GB RAM
4 vCPU Xeon Platinum 8163
1 IPv4 riêng
Mạng 500 Mbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 4-8-60

60 GB NVMe
8 GB RAM
4 vCPU Xeon Platinum 8163
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 8-8-80

80 GB NVMe
8 GB RAM
8 vCPU Xeon Platinum 8163
1 IPv4 riêng
Mạng 1 Gbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 8-16-80

80 GB NVMe
16 GB RAM
8 vCPU Xeon Platinum 8163
1 IPv4 riêng
Mạng 1 Gbps, Port 10 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
và centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.