VPS Windows

Gói tối ưu cho các nhu cầu sử dụng windows cần ít ổ cứng

E5 1-2-20

1 vCPU E5 2696v4
2 GB RAM
20 GB SSD Enterprise
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 1 Gbps
Winserver 2012
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

E5 2-4-20

2 vCPU E5 2696v4
4 GB RAM
20 GB SSD Enterprise
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 1 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

E5 4-6-20

4 vCPU E5 2696v4
6 GB RAM
20 GB SSD Enterprise
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 1 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

E5 4-8-40

4 vCPU E5 2696v4
8 GB RAM
40 GB SSD Enterprise
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 1 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 1-2-20

1 vCPU Gold 6148
2 GB RAM
20 GB NVMe M.2
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 10 Gbps
Winserver 2012
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 2-4-20

2 vCPU Gold 6148
4 GB RAM
20 GB NVMe M.2
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 4-6-20

4 vCPU Gold 6148
6 GB RAM
20 GB NVMe M.2
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Gold 4-8-40

4 vCPU Gold 6148
8 GB RAM
40 GB NVMe M.2
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 1-2-20

1 vCPU Platinum 8163
2 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 10 Gbps
Winserver 2012
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 2-4-20

2 vCPU Platinum 8163
4 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 4-6-20

4 vCPU Platinum 8163
6 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

Platinum 4-8-40

4 vCPU Platinum 8163
8 GB RAM
40 GB NVMe U.2
1 IPv4 riêng
Mạng 200 Mbps, Port 10 Gbps
Win 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.