VPS Windows

VPS Windows E5 1-1-25

25 GB NVMe
1 GB RAM
1 vCPU E5 2696v4
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 1 Gbps
Windows 8
Winserver 2012
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

VPS Windows E5 1-2-25

25 GB NVMe
2 GB RAM
1 vCPU E5 2696v4
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 1 Gbps
Windows 8
Winserver 2012
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

VPS Windows E5 1-1-20

20 GB NVMe
2 GB RAM
1 vCPU E5 2696v4
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 1 Gbps
Windows 8
Winserver 2012
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

VPS Windows E5 2-2-20

20 GB NVMe
2 GB RAM
2 vCPU E5 2696v4
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 1 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.

VPS Windows E5 4-4-20

40 GB NVMe
4 GB RAM
4 vCPU E5 2696v4
1 IPv4 riêng
Mạng 100 Mbps, Port 1 Gbps
Windows 7, 8, 10
Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
Lưu ý không làm VPN, botnet, đào coin và các nhu cầu độc hại vi phạm pháp luật.