Wordpress Platinum Hosting

WP PH 1

1 vCPU Platinum 8163
1 GB RAM
1 GB NVMe U.2
250 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
2 tên miền
Băng thông không giới hạn
Bộ Plugin WordPress Pro free
Chứng chỉ SSL miễn phí
Backup free mỗi ngày

WP PH 2

1 vCPU Platinum 8163
1 GB RAM
5 GB NVMe U.2
250 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
2 tên miền
Băng thông không giới hạn
Bộ Plugin WordPress Pro free
Chứng chỉ SSL miễn phí
Backup free mỗi ngày

WP PH 3

2 vCPU Platinum 8163
2 GB RAM
8 GB NVMe U.2
250 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
4 tên miền
Băng thông không giới hạn
Bộ Plugin WordPress Pro free
Chứng chỉ SSL miễn phí
Backup free mỗi ngày

WP PH 4

3 vCPU Platinum 8163
6 GB RAM
10 GB NVMe U.2
250 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
4 tên miền
Băng thông không giới hạn
Bộ Plugin WordPress Pro free
Chứng chỉ SSL miễn phí
Backup free mỗi ngày

WP PH 5

6 vCPU Platinum 8163
8 GB RAM
15 GB NVMe U.2
250 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
6 tên miền
Băng thông không giới hạn
Bộ Plugin WordPress Pro free
Chứng chỉ SSL miễn phí
Backup free mỗi ngày

WP PH 6

8 vCPU Platinum 8163
12 GB RAM
25 GB NVMe U.2
250 MB/s Disk I/O
10 Gbps Network Port
6 tên miền
Băng thông không giới hạn
Bộ Plugin WordPress Pro free
Chứng chỉ SSL miễn phí
Backup free mỗi ngày